Meniu
Cos
Firmă înregistrată și autorizată de ANPC pentru a efectua operațiuni comerciale cu metale și pietre prețioase ( nr. autorizație 0000351 )  Vezi autorizațiile

Informare GDPR

INFORMARE GDPR

Operatorul RUBINUL SERV COM SRL, cu sediul social în Bacău, Calea Mărășești nr.110, sc. B, ap. 4, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J04/1527/1991, CUI 948418, reprezentată legal de reprezentată legal de Ghiță Gavrilă în calitate de administrator, este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal obținute direct de la persoanele vizate sau din alte surse.
Categoriile de persoane vizate și datele cu caracter personal colectate
Operatorul RUBINUL SERV COM SRL prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele categorii de persoane vizate: clienții și utilizatorii site-ului, reprezentanții legali ai partenerilor de afaceri, salariații, colaboratorii etc.
Operatorul RUBINUL SERV COM SRL poate prlucra următoarele categorii de date personale:
• Informații personale: nume, prenume, CNP, data nașterii, locul nașterii, vârstă, sex, cetățenie, statut marital, datele cărții/buletinului de identitate, numărul de copii, persoane în întreținere, date personale membri familie (soț, părinți, copii), fotografie preferințe, semnătura;
• Date de contact: domiciliul, reședința, adresa de e-mail (personală și de serviciu), numărul de telefon (personal și de serviciu);
• Informații despre educație și experiența profesională: CV, scrisoare de intenție, funcție/meserie, calificări, domeniul ocupației, poziția ocupată la locul de muncă, experiența anterioară, sediu loc de muncă, program de lucru, departament/compartiment, relații de subordonare, data începerii activității, concedii, absențe, pontaj, acțiuni disciplinare, data/temeiul încetării activității, evaluări profesionale, certificate de atestare, studiile effectuate, acte studii, diplome, limbi cunoscute;
• Date financiare: venitul lunar, salariu, cont bancar, informații bancare, împrumuturi, garanții, deduceri fiscale, popriri, informații despre taxele și contribuții plătite (contribuție la fondul de pensie și/sau de șomaj);
• Informații de securitate: I.P., monitorizarea accesului în anumite încăperi la locul de muncă, imagini surprinse de sistemul de monitorizare CCTV;
• Date personale cu caracter special: Este posibil să colectăm anumite tipuri de informații sensibile numai atunci când ne obligă sau ne permite legislația, cum ar fi informații medicale (cuprinse în certificatul medical emis pentru concedii medicale, în documentele pentru fundamentarea cererii de pensionare pentru caz de boală, ori în documentele pentru certificarea stării de handicap), starea de sănătate fizică/ psihologică informații despre accidente și boli la locul de munca, cazierul judiciar, sentințe judecătorești pentru diverse situații (divorț, pensii alimentare, popriri, contravenții);
• Altele: calitatea în cadrul partenerilor de afaceri (acționar/asociat/administrator/membru în consiliul de administrație etc.), preferințele clienților, sesizări/reclamații,
Scopul prelucrării
Operatorul colectează datele cu caracter personal în scopuri determinate și care includ, dar nu se limitează la, următoarele:
a) încheierea și executarea unui contract;
b) îndeplinirea unei obligații legale;
c) îmbunătățirea calității serviciilor și produselor oferite;
d) furnizarea de informații potențialilor clienți și soluționarea reclamațiilor;
e) plata sumelor datorate (drepturi salariale, plăți furnizori);
f) supervizarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în contractul individual de muncă, fișa postului, Regulamentului intern, politicile și procedurile interne, politicii comerciale etc.;
g) implementarea mecanismelor de prevenție a fraudelor și a unor sisteme de securitate;
h) constatarea unui drept în instanță.
Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal
- încheierea sau executarea unui contract;
- îndeplinirii unei obligații legale;
- interesul legitim al operatorului, însă numai în situația în care interesul primează asupra drepturilor și intereselor persoanei vizate.

Durata prelucrării
Operatorul datele cu caracter personal proporțional cu scopul pentru care se prelucrează datele, pentru durate diferite, în funcție de temeiul prelucrării, categoriile de date și persoane vizate, după cum urmează:
- salariați și persoane asimilate: conform obligației legale, 75 ani dosarele de personal, 50 de ani statele de plată;
- clienți, reprezentanți legali ai partenerilor contractuali: conform obligației legale, între 5 și 10 ani pentru documentele fiscale;
- constatarea, apărarea, revendicarea unui drept în instanță: 3 ani, termenul general de prescripție.
După încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal prelucrate In format electronic vor fi șterse complet din sistemele informatice, iar datele prelucrate în format fizic, pe suport durabil vor distruse prin inserare în tocător.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate
Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal prelucrate, respectând legea aplicabilă, parchetului, poliției, instanțelor judecătorești și altor instituții abilitate ale statului abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora, precum și operatorilor asociați ori persoanelor împuternicite cărora operatorul le-a externalizat servicii precum IT, audit contabil, telecomunicații, consultanță în afaceri etc.
În toate cazurile, orice transfer de date cu caracter personal către terțe persoane va fi documentat temeinic și supus evaluării Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru a verifica reala necesitate a transferului și compatibilitatea între scopul solicitării acestuia și scopul inițial al prelucrării. Operatorul va informa persoanele vizate cu privire la identitatea destinatarilor înaintea comunicării sau într-un termen rezonabil. Operatorul poate transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor furnizate de către persoana vizată. Operatorul nu va transfera datele prelucrate în afara Spațiul Economic European.
Drepturile persoanelor vizate conform Regulamentului UE 679/2016 sunt următoarele:
- Dreptul de retragere a consimțământului
- Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
- Dreptul de acces asupra datelor
- Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
- Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)
- Dreptul la restricționarea prelucrării
- Dreptul de a transmite datele către alt operator
- Dreptul la opoziția prelucrării datelor
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
- Dreptul de a se adresa justiției
- Dreptul de a se adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP).

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită, prin intermediul poștei electronice, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: protecțiadatelor@rubinul.ro sau prin intermediul poștei/ serviciilor de curierat la adresa Operatorului din Bacău, Calea Mărășești nr.110, sc. B, ap. 4, jud. Bacău. Precizăm faptul că exercitarea drepturilor este gratuită pentru o singură solicitare în cursul unui an.
De asemenea, potrivit Regulamentului UE 679/2016, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa instanței judecătorești competente.